اثر فیزیولوژیکی نور روی چشم ما درخشندگی نام دارد. این پارامتر در طراحی روشنایی اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند.

واحد سنجش درخشندگی کندل بر متر مربع (Cd/m2) است.

درخشندگی به دو صورت تعریف می شود:

1) درخشندگی حاصل از یک منبع نور: برابر است با شدت نور منتشر شده از منبع به مساحت آن

2) درخشندگی حاصل از یک سطح روشن: متناسب است با میزان شدت روشنایی در سطح و ضریب انعکاس ان