استفاده از سیستم های کنترل هوشمند روشنایی به سرعت رو به گسترش است. امروزه بنابر یکی از دلایل زیر سیستم های کنترل هوشمند روشنایی پیشنهاد می شوند:

·        صرفه جویی در مصرف انرژی با کنترل میزان روشنایی متناسب با نور طبیعی و حضور افراد در محل

·        افزایش رفاه با امکان کنترل پذیری بیشتر در میزان روشنایی و انتخاب آزادانه روشن و خاموش کردن

·        زیبایی بیشتر با امکان تعریف سناریوهای مختلف برای کاربردهای مختلف